Ameropa's New Program

"Jazz / Classics / Improvisation"
Prague, July 21 - August 4, 2019The jazz/classical/improvising music program is a new program of Ameropa that has only been implemented since this year. For this program we will set up independent courses for jazz players, students, and classical music students interested in jazz and impromptu music teachers.
For this program we will set up some courses related to jazz, such as improvisation in chords, development of improvisational motives, application of jazz chords, mastery of jazz rhythms, and we will pick some practical jazz works to analyze with everyone Playing.
For this program we will also set up a Jazz Small Band rehearsal class and a Jazz Big Band rehearsal course. We will select some moderately difficult jazz standard rehearsals led by Ameropa's teacher for band rehearsal and solo training courses. We will divide the students or teachers who come to participate in this program into different small band groups for the training of the small band rehearsal classes, and reorganize and imitate different jazz works of different styles, as well as the playing methods of different musical instruments in the band. We will also conduct some targeted rehearsal courses for different musical instruments in the band's improvisational thinking, as well as development and processing.
The Jazz Big Band rehearsal course will be jointly completed with students and teachers who come to participate in other Ameropa projects. First of all, we will prepare the Jazz Big Band artwork for the rehearsal. Then we will invite the teachers and students in the chamber music program. Together with performances and rehearsals, we will also set up training sessions with respect to the structure, sounds, and functions of the Jazz Big Band's various parts. We will also analyze and train the solo and accompaniment of different instruments in large bands.
We will set up improvisation courses to train performers, students and teachers in various fields that are interested in improvisation. It is well known that all classical music performances and composers such as Mozart, Beethoven, Verdi, Liszt, etc. are all masters of improvisation. Impromptu music is the best way to train one’s own inner musical hearing. As well as the best way to express emotions in music performances, we will help participants to train melody, rhythm, and harmony on improvisation in different emotional environments and different ways of expressing music in different situations.

Program prices include:
 • Basic hostel lodging with breakfasts. For information visit accommodation page here: »»»
 • Lunches and/or several group complimentary dinners.
 • Group travel expenses in the Czech Republic for the events organized by Ameropa, during the courses.
 • Prague tickets / card for public transport for those, who are staying far away from school for all period of Ameropa.
Payment policy:
 • Non-refundable application fee 70€ for each participant will be added to each application.
 • Payment may be made either in USD, €, CZK or its equivalent in other freely exchangeable currencies.
  Link to the Universal Currency Converter »»»
 • Application is valid if advance of the payment (50%) is sent to Ameropa account till the May 15.
  You can see all details in USERAREA, from where you can send your payment: click here: »»»
 • Tuition is needed to be paid in full till the end of June, 2019
««« For application click here »»»


Nový program Ameropy

"Jazz / Klasika / Improvizace"
Praha, 21. července - 4. srpna, 2019"Jazz / Klasika / Improvizace" je nový program Ameropy, který otevíráme letos poprvé. Jeho součástí budou samostatné kurzy pro jazzové hráče a studenty jazzu, pro ty, kteří se zajímají o jazzovou hudbu a improvizaci, ale i pro studenty klasické hudby, kteří mají zájem se s touto technikou seznámit.
Náplní programu bude pochopit a vyzkoušet si pod vedením odborníků základní principy jazzové improvizace, jako je spojování a aplikace akordů, typy improvizačních motivů a jejich vývoj, zvládnutí jazzových rytmů. Na jazzových skladbách si tyto zákonitosti ukážeme, budeme je při hře analyzovat.
Kromě společných zkoušek dvou základních skupin, "Jazz Small Band" a "Jazz Big Band", budeme skladby studovat v menších skupinách. Rozdělíme studenty, kteří se přihlásí do programu, do různých malých sestav pro potřeby dělených zkoušek. Během nich se se skladbami seznámíme, naučíme se ztratit ostych a vstupovat vlastní kreativní tvorbou. Nácvik zvýší úroveň hry bandů a jejich schopnost improvizace.
Náplní zkoušek budou různé jazzové skladby a jejich nápodoba, stejně jako různé styly hry na hudební nástroje, které se v jednotlivých bandech vyskytují. Začneme středně náročnými jazzovými standardy. Neopomeneme ani procvičení sól a doprovodů různých nástrojů ve velkých hudebních skupinách.
Společně se zkouškami a koncerty budeme organizovat také workshopy, které zaměříme na seznámení se se strukturou různých jazzových seskupení, zvuků nástrojů a funkcí různých částí Jazz Bandu.
Do kurzu, zkoušek a vystoupení "Jazz Big Bandu" zveme i studenty a pedagogy, kteří se zúčastní dalších projektů Ameropy. Doufáme, že jim tento program může otevřít další dveře nespočetných možností a tajemství hudby.

Ameropa's Program

"Jazz / Classics / Improvisation"
Prague, July 21 - August 4, 2019新的爵士/古典/即兴音乐课程是Ameropa的一个从今年才开始实行的新计划,对于这个计划我们将设置独立课程针对爵士演奏者,学生,以及对爵士以及即兴音乐感兴趣的古典音乐学生,老师们。
对于这个计划我们会设置与爵士乐相关的一些课程,比如 在和弦中的即兴,即兴动机的发展,关于爵士和弦的应用,爵士节奏地掌握,以及我们会挑选一些实际的爵士乐作品来和大家一起分析,演奏。
对于这个计划我们还会开设爵士小乐队排练课,以及爵士大乐队排练课程。我们将挑选一些难度适中的爵士标准曲目由Ameropa的老师带领下进行乐队排练课程,独奏训练课程。我们将会把来参加这个计划的学生或者老师分成不同的小乐队分组来进行小乐队排练课的训练,针对不同风格的爵士作品重新编排,模仿,以及在乐队中不同乐器的演奏方法技巧,同时我们也会针对不同乐器在乐队中的即兴演奏思维,以及发展,处理做出一些针对性排练课程。
爵士大乐队排练课程我们会同时和来参加Ameropa的其他计划的学生以及老师共同完成,首先我们会准备好难度适合的爵士大乐队作品来进行排练,然后会邀请室内乐计划中的老师还有同学一起进行演奏,排练,我们也会设置相对于爵士大乐队各声部的构造,音色,和功能进行课程训练,同时我们也会针对不同乐器在大乐队中的独奏以及伴奏进行分析和训练。
我们会开设即兴课程训练针对对即兴演奏感兴趣的各领域的演奏者,学生以及老师。众所周知的是所有的古典音乐演奏以及作曲家例如(莫扎特,贝多芬,威尔第,李斯特等等)都是即兴演奏的高手,即兴音乐是最好的方式来训练自己对自己内心的音乐听觉,以及在音乐演奏中感性表达的最好方式,我们会帮助参与者进行关于旋律的,节奏的,以及和声对不同情绪环境下的即兴演奏进行训练,不同情况下对于音乐的不同表达方式。

Ameropa Programm

"Jazz / Klassik / Improvisation"
Prague, July 21 - August 4, 2019Der Jazz / Klassik / Improvisierte Musikkurse Ameropa eines neuen Plan wurde aus diesem Jahr eingeführt, für dieses Projekt werden wir auf einen unabhängigen Kurs für Jazzmusiker, Studenten sowie klassische Musik interessierte Studenten Jazz und improvisierte Musik gesetzt, Lehrer.
Für dieses Programm haben wir einige Kurse zum Jazz im Zusammenhang aufgebaut werden, wie Improvisation, Improvisation Motivation der Entwicklung im Akkorde, die Anwendung auf Jazz-Akkorden, Jazz-Rhythmus zu erfassen, und wir werden einige echten Jazz-Werke kommen und analysiert wählen zusammen , zu spielen.
Aus diesem Plan werden wir eine kleine Jazzband Probe öffnen und Jazz Big Band-Proben natürlich. Wir werden einige moderate Schwierigkeit Jazz Standard-Repertoire von den Probekurse Band durchgeführt wählen Ameropa von ihren Lehrern geführt, die Solo-Schulungen. Wir kommen in diesem Programm oder Schüler Lehrer in verschiedene Gruppen teilnehmen kleine Band kleine Bandprobe zu trainieren, und für verschiedene Arten von Jazz Werken neu angeordnet, imitieren, sowie Methoden und Techniken der verschiedenen Instrumente in der Band zu spielen, zugleich wir werden auch für die verschiedene Instrumente im Orchester der Improvisation Denkens und der Entwicklungsprozess eine Reihe von gezielten Programmen Probe zu machen. Jazz Bandprobe natürlich werden wir auch und andere Studenten planen teilnehmen Ameropa und Lehrer zusammen, um die erste Schwierigkeit abgeschlossen werden wir für die Big-Band bereit seinen Jazz zu proben arbeitet, und dann als Kammermusik Lehrer eingeladen werden auch Studenten im Programm spielen, proben zusammen, werden wir in Bezug auf die Struktur, Ton und die Funktion der einzelnen Teile der Jazz-big-Band-Schulungen durchführte setzen, werden wir auch die verschiedenen Instrumente und Ausbildung für die big-Band-Solo und Begleitung analysieren.
Wir setzen eine improvisierten Schulungen für jeden Spieler auf dem Feld Riffs von Interesse, Studenten und Lehrern auf. Es ist gut zu allen klassischen Musik und Komponisten bekannt ist, wie (Mozart, Beethoven, Verdi, Liszt, etc.) ist ein Meister der Improvisation, improvisierte Musik die beste Möglichkeit, sich Musik in ihrem eigenen Herzen zu hören trainieren, und der beste Weg, emotionalen Ausdruck in der Musik, werden wir die Teilnehmer über Melodie, Rhythmus helfen, und die Harmonie der Improvisation in verschiedenen emotionalen Umfeld für die Ausbildung, verschiedene Möglichkeiten, um Musik in verschiedenen Situationen auszudrücken.