»»» map »»»

-->
Hornclass    Mezinarodni hudebni festival Praha, klasika..    Ameropa

International Music Festival
Prague, Classics..

Cesty probuzení a vzestupu
The Ways of Awakening and Ascension

July 14 - August 16, 2018


Concert in Simon and Juda church Concert in Martinu Hall  Concert in Bertramka

5. mezinárodní hudební festival PRAHA, KLASIKA..
25. mezinárodní interpretační kurzy AMEROPA 2018
13. mistrovské kurzy sólové hudby
5. dětský hudební tábor
4. výtvarný tábor pod vedením Viktórie Rampal Dzurenko
6. letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
27. mezinárosní kurzy hry na lesní roh HORNCLASS

3rd International Music Festival PRAGUE, CLASSICS..
25th Chamber Courses AMEROPA 2018
13th Ameropa Solo Academy
5th Youth Camp Program
4th Fine Art Program with Viktórie Rampal Dzurenko
6th Summer Orchestral Academy FILARMONIETTA PRAGA
27th International Master Courses HORNCLASS

13. MISTROVSKÉ KURZY
sobota, 14. července – sobota, 21. července, 2018
Brandýs nad Labem, základní umělecká škola, synagoga a zámek
Ve spolupráci se Základní uměleckou školou
a městem Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
13th AMEROPA SOLO ACADEMY
Saturday, July 14 – Saturday, July 21, 2018
Brandýs nad Labem, Music school, Synagogue and Castle
In partnership with Music school
and City Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Václav Slivanský - flute | CR, Liao Yuanyuan - flute | China, Vratislav Vlna - oboe | CR, Miloslav Tengler - clarinet | CR, Saxton Rose - bassoon | USA, Kateřina Matlasová - horn | CR, Vadim Mazo - housle/viola | USA, Petr Bernášek - violin | CR, Ada Slivanská - housle | CR, Věra Binarová - viola | CR, Streten Jović - viola | Serbia, Eduardo del Río Robles - cello | Spain, Miroslav Petráš - cello | CR, Kateřina Englichová - arp | CR, Yuri Ananiev - piano | Spain, Eliška Novotná - piano | CR, Václav Mácha - piano | CR, Pavlína Senić - soprano | CR, Ramona Schulz - creative program for children/piano | Germany, Magdaléna Gracerová Chrzová - creative program for children | CR, Viktória Rampal Dzurenko - Fine Arts | CR

Festival Praha, klasika..
SLAVNOSTNI ZAHAJOVACÍ KONCERT
Neděle 15. července - 19:30
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
Zahajovací koncert profesorů
Mezinárodních kurzů sólové hry Ameropa
KONCERT SÓLISTŮ
Sólová a komorní díla pro smyčce, dechy, zpěv, harfu a klavír
»»» mapa »»»

Festival Prague, Classics..
FESTIVE OPENING
Sunday, July 15 - 19:30
Castle chapel Brandýs nad Labem
Opening faculty concert
International Solo Academy Ameropa
CONCERT OF THE SOLOISTS
Solo and chamber works for strings, winds, harp, piano and signing
»»» map »»»

26. 6. – 31. 8. VÝSTAVA
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
Arnold Schönberg a Vasilij Kandinskij
ŽIVOT A DÍLO – EXPRESIONISMUS 20. STOLETÍ
»»» mapa »»»

June 26 – August 31 EXHIBITION
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
Arnold Schönberg & Wassily Kandinsky
LIFE & WORK EXPRESSIONISM OF THE 20th CENTURY
»»» map »»»

14. 7. – 21. 7. VÝSTAVA
Galerie CRUX
Ivana Olbrachta 20, Brandýs nad Labem
VČERA, DNES A ZÍTRA
Viktoria Rampal Dzurenko (Slovensko)
»»» mapa »»»

July 14 – 21 EXHIBITION
Gallery CRUX
Ivana Olbrachta 20, Brandýs nad Labem
YESTERDAY, TODAY & TOMORROW
Viktoria Rampal Dzurenko (Slovakia)
»»» map »»»

Úterý 17. července - 17:00 & 19:30
Synagoga v Brandýse nad Labem Na Potoce 140
HUDEBNÍ DÍLNA A KONCERT HOSTŮ
»»» mapa »»»

Tuesday, July 17 - 17:00 & 19:30
Synagogue Brandýs nad Labem Na Potoce 140
MUCIS WORKSHOP & GUESTS CONCERT
»»» map »»»

Čtvrtek 19. července - 19:30
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 13. sólové akademie Ameropa I
»»» mapa »»»

Thursday, July 19 - 19:30
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Participants of 13th Solo Academy Ameropa I
»»» map »»»

Pátek 20. července - 15:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍCI a příměstský tábor
Absolventi 13. sólové akademie Ameropa II
»»» mapa »»»

Friday, July 20 - 15:00
Castle chapel Brandýs nad Labem
The youngests participants - Youth Program
Participants of 13th Solo Academy Ameropa II
»»» map »»»

Pátek 20. července - 20:30
Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
LEOŠ JANÁČEK / PAVEL ŠMOK
PO ZAROSTLÉM CHODNÍČKU
Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
»»» mapa »»»

Friday, July 20 - 20:30
Castle Court Castle Brandýs nad Labem
LEOŠ JANÁČEK / PAVEL ŠMOK
ON THE OVERGROWN PATH

In collaboration with Prague Chamber Ballet
»»» map »»»

Pátek 20. července - 18:00
Zámecká kaple Brandýs nad Labem
SÓLOVÁ A KOMORNÍ HUDBA
Absolventi 13. sólové akademie Ameropa III
»»» mapa »»»

Friday, July 20 - 18:00
Castle chapel Castle Brandýs nad Labem
SOLO AND CHAMBER MUSIC CONCERT
Participants of 13th Solo Academy Ameropa III
»»» map »»»

AMEROPA - FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY
neděle 22. července – sobota 5. srpna, 2018
Letní orchestrální akademie FILARMONIETTA PRAGA
pondělí 30. července – neděle 6. srpna, 2018
Praha - Základní umělecká škola Jana Hanuše & koncertní sály,
paláce a kostely, zámek Tloskov, Sedlec, Kutná Hora
AMEROPA - CHAMBER MUSIC FESTIVAL
Sunday, July 22 – Saturday, August 5, 2018
Summer orchestral academy FILARMONIETTA PRAGA
Sunday, July 30 – Sunday, August 5, 2018
Praha - Music school of Jan Hanuš & Concert halls,
Palaces and Churches, Sedlec, Kutná Hora
Liao Yuanyuan - flute | China, Václav Slivanský - flute | CR, Pavel Tylšar - oboe | CR, Alberto Rodríguez Acuña - clarinet | Spain, Yunlei Wnag - clarinet | China, Kristín M. Jakobsdóttir - bassoon | Iceland, Saxton Rose - bassoon | USA, Kateřina Matlasová - horn | CR, Joseph Ognibene - horn | Iceland/USA, Petr Bernášek - violin | CR, Evgenia Epshtein - violin | Croatia, Vadim Mazo - housle/viola | USA, Ann Marie Pocklembo - violin/viola | USA, Ada Slivanská - violin | CR, Tomáš Tuláček - violin/viola | CR/Slovakia, Věra Binarová - viola | CR, Nancy Buck - viola | USA, Streten Jović - viola | Serbia, Dagmar Remtová - cello | Spain, Eduardo del Río Robles - cello | Spain, Alexander Boldachev - arp | Russia, Yuri Ananiev | Spain, Jana Chaudhuri | CZ, Eliška Novotná | CZ, Eva Yulin Shen | Taiwan, Vivian Cheng Wai | Hong Kong, Tsutomu Masuko - baritone | Japan, Eva Novotná - soprano/choir | Spain, Angelika Pavlech - alto | Slovakia, Miloslava Vítková - soprano/choir | CR, Ramona Schulz - creative program for children/piano | Germany/CR, Magdaléna Gracerová Chrzová - creative program for children | CR, Jiří Havlík - conductor/SOAFP | CR, Debashish Chaudhuri - guest conductor | India, Xingben Huang - Fine Arts | China, Viktória Rampal Dzurenko - Fine Arts | CR

Neděle 22. července - 19:30
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenštejnský paláce, Malostranské nám. 13, Praha 1
Zahájení 25. mezinárodních kurzů
komorní hudby Ameropa 2018
ČESKÉ TRIO a BOHUSLAV MARTINŮ
Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle
Miroslav Petráš – violoncello
Slavnostní zahajovací koncert
»»» mapa »»»

Sunday, July 22 - 19:30
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
Opening of the 25th International
Chamber Courses AMEROPA 2018
CZECH TRIO & BOHUSLAV MARTINŮ
Milan Langer – piano, Dana Vlachová – violin
Miroslav Petráš – cello
Gala Opening Concert
»»» map »»»

Čtvrtek 26. července - 19:30
Akademie múzických umění, Sál Martinů
Lichtenštejnský paláce, Malostranské nám. 13, Praha 1
KOMORNÍ SOUBORY AMEROPA A HOSTÉ
»»» mapa »»»

Thursday, July 26 - 19:30
Prague Academy of Music, Martinů Hall
Lichtenstein Palace, Malostranské nám. 13, Praha 1
AMEROPA CHAMBER MUSIC GALA OPENING
»»» map »»»

Pátek 27. července - 20:00
Klementinum - Zrcadlová síň
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
VELKÁ HUDEBNÍ ROMANCE
»»» mapa »»»

Friday, July 27 - 20:00
Klementinum – The Hall of Mirrors
Mariánské nám. 5, Praha 1-Staré Město
BELOVED ROMANTIC MUSIC
»»» map »»»

Sobota 28. července - 10:00‒22:30
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií a projektem "Anežka LIVE!"
MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÝ MARATON
10:00 HUDEBNÍ ATELIÉR PRO MLADÉ UMĚLCE
12:00 VÝTVARNÁ DÍLNA
11:00 a 14:00 DOSTAVENÍČKA A PROMENÁDY V ZAHRADÁCH
12:00 KOMORNÍ KONCERT
15:00 TANEČNÍ DÍLNA Igor Vejsada – japonský tanec Butoh
16:30 TANEČNÍ DÍLNA Jiří Lössl
19:00 KOMORNÍ KONCERT S BALETEM
21:00 VEČERNÍ JAZZOVÉ SETKÁNÍ „JAZZ SESSION“
»»» map »»»

Saturday, July 28 - 10:00‒22:30
St. Agnes Convent
U Milosrdných 17, Praha 1
In cooperation with National Gallery & project “Anežka LIVE!”
INTERNATIONAL ART MARATHON
10:00 YOUNG ARTISTS CHAMBER MUSIC & CHOIR
12:00 PAINTING WORKSOPS
11:00 a 14:00 PROMENADES & SEREDANES IN THE GARDEN
12:00 CHAMBER MUSIC CONCERT
15:00 DANCE WORKSHOP Igor Vejsada – Japanese dance Butoh
16:30 DANCE WORKSHOP Jiří Lössl
19:00 CHAMBER MUSIC WITH BALLET
21:00 EVENING „JAZZ SESSION“
»»» map »»»

Neděle 29. července - 15:00
Zámecký park zámku Tloskov
Centrum sociální páče pro mentálně hendikepované »»»
KONCERT NA ZÁMKU TLOSKOV
Hudební promenády v zámeckém parku
»»» mapa »»»

Sunday, July 29 - 15:00
Tloskov Castle park
Center of social care for mentally handicap people »»»
CONCERT AT CASTLE TLOSKOV
Promenades with music in the park
»»» map »»»

Úterý 31. července - 19:30
Tereziánský sál Břevnovského kláštera
Benediktinské arciopatstvá sv. Vojtěcha
a sv. Markéty Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

KOMOTNÍ HUDBA S PŘÁTELI
»»» mapa »»»

Tuesday, July 31 - 19:30
Theresian Hall of Břevnov monastery
Benedictine Arch abbey of St. Adalbert
Markétská 1 Praha 6 – Břevnov 1

CHAMBER MUSIC WITH FRIENDS
»»» map »»»

Středa 1. srpna - 19:30
Koncertní sál Základní umělecké školy
Meziškolská 1, Praha 6, Břevnov, 169 00
KONCERT ÚČASTNÍKŮ
»»» mapa »»»

Wednesday, August 1 - 19:30
Music school Concert hall
Meziškolská 1, Praha 6 Břevnov
CONCERT OF PARTICIPANTS' ENSEMBLES
»»» map »»»

Čtvrtek 2. srpna - 19:30
Klášter sv. Anežky České
U Milosrdných 17, Praha 1
Ve spolupráci s Národní galerií a projektem "Anežka LIVE!"
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
ORCHESTRÁLNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE
FILARMONIETTA PRAGA 2018

Johannes Brahms – Koncert pro housle a violoncello, op. 102
Evgenia Epshtein – housle, Chorvatsko
Eduardo del Ró Robles - violoncello, Španělsko
Antonín Dvořák – Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Dirigent: Jiří Havlík
»»» map »»»

Thursday, August 2 - 19:30
St. Agnes Convent
U Milosrdných 17, Praha 1
In cooperation with National Gallery & project “Anežka LIVE!”
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
SUMMER ORCHESTRAL ACADEMY
FILARMONIETTA PRAGA 2018

Johannes Brahms – Concerto for Violin and Cello, Op. 102
Evgenia Epshtein – violin, Croatia
Eduardo del Ró Robles - cello, Spain
Antonín Dvořák – Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»

Pátek 3. srpna - 15:00 & 19:30
Refektář v Profesním domě
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ HUDBY
Od nejmladších po nejzkušenější..
»»» mapa »»»

Friday, August 3, 15:00 & 19:30
Convent of "House for Professed"
Malostranské nám. 2/25, Praha 1
THE BEST OF CHAMBER MUSIC
From the youngest to the most experienced
»»» map »»»

Sobota 4. srpna - 15:00
Kostel sv. Jana Nepomuckého
Husova ul., Kutná Hora
FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY AMEROPA
ZÁVĚREČNÝ KONCERT AMEROPA 2018
»»» map »»»

Saturday, August 4 - 15:00
Church of St. John of Nepomuk
Husova street, Kutná Hora
CHAMBER MUSIC GRAND FINALE IN KUTNÁ HORA
BEST ENSEMBLES OF AMEROPA 2018
»»» map »»»

Sobota 4. srpna - 20:00
Kutná Hora - Sedlec, Konvent
Bývalý cisterciácký klášter,
sídlo společnosti Philip Morris ČR
Vítězná 1, Kutná Hora
AMEROPA 25. VÝROČÍ
100 let Republiky
90 let úmrtí Leoše Janáčka

Ve spolupráci s Pražským komorním baletem
Bohuslav Martinů – Nonet č. 2
Leoš Janáček – Po zarostlém chodníčku
Gustav Mahler/Arnold Schönberg – Píseň o zemi
Dirigent: Debashish Chadhuri (Indie)
»»» mapa »»»

Saturday, August 4, 20:00
Kutná Hora – Sedlec, Convent
Former Cistercian monastery,
the seat of the company Philip Morris ČR
Vítězná 1, Kutná Hora
AMEROPA 25. ANNIVERSARY
100 years of Czech Independent state
90 years of Leoš Janáček death

In collaboration with Prague Chamber Ballet
Bohuslav Martinů – Nonet No 2
Leoš Janáček – On the Overgrown Path
G. Mahler/A. Schönberg – Das Lied von der Erde
Conductor: Debashish Chadhuri (India)
»»» map »»»

Neděle 5. srpna - 19:30
Chrám sv. Barbory, Kutná Hora
Orchestr Academia filarmonica Bohemia
ORCHESTRÁLNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE
FILARMONIETTA PRAGA 2018

Johannes Brahms – Koncert pro housle a violoncello, op. 102
Evgenia Epshtein – housle, Chorvatsko
Eduardo del Rió Robles - violoncello, Španělsko
Antonín Dvořák – Symfonie č. 7 d moll, op. 70
Dirigent: Jiří Havlík
»»» mapa »»»

Sunday, August 5 - 19:30
Church of Saint Barbara, Kutná Hora
Orchestra Academia filarmonica Bohemia
SUMMER ORCHESTRAL ACADEMY
FILARMONIETTA PRAGA 2018

Johannes Brahms – Concerto for Violin and Cello, Op. 102
Evgenia Epshtein – violin, Croatia
Eduardo del Rió Robles - cello, Spain
Antonín Dvořák – Symphony No. 7 in D Minor, Op. 70
Conductor: Jiří Havlík
»»» map »»»