23rd AMEROPA 2016
»»» International Chamber Music Festival and Courses «««
~ AMEROPA o. s. constitution ~

Participants 2008
Ameropa o.s. is a non profit making organization
Předměřice nad Jizerou 85, 294 74 Czech Republic
registered under tax number CZ26644819
Stanovy občanského sdružení
AMEROPA o. s.
Constitution of Association
AMEROPA o.s.
Článek I.
Název, sídlo a cíl činnosti sdružení
Article I.
Name, Seat and Object of Activities of the Association
1. AMEROPA o.s. (dále jen sdružení) je sdružení, založené ve smyslu ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je nonprofitní organizace. Je založeno na dobu neurčitou. 1. AMEROPA o.s. (hereinafter the “Association”) is an association established in the sense of Act No. 83/1990 Coll., on association of citizens. The Association is a non-profit organization. It was founded for an indefinite term.
2. Sídlem sdružení je: 294 74 Předměřice nad Jizerou čp. 85. 2. The registered office of the Association shall be at 294 74 Předměřice nad Jizerou 85.
3. Cílem činnosti sdružení je poznávání a rozvíjení světových, evropských, českých a regionálních hudebních kulturních tradic, jejich zpřístupňování odborné i laické veřejnosti v České republice i v zahraničí a pěstování kontaktů (budování „hudebních mostů“) mezi interprety a příznivci komorní hudby i mezi profesionálními a amatérskými hudebníky bez ohledu na věk, profesi a národnost. Tohoto cíle sdružení dosahuje zejména
• organizováním a podporou vzdělávacích programů a projektů k pěstování a výuce hudby, zejména komorní hry, za vedení špičkových interpretů,
• pořádáním koncertů, festivalů, výstav, seminářů, přednášek, konferencí a tvůrčích dílen v oblasti hudby,
• spoluprací s českými i zahraničními kulturními institucemi, školami, spolky a jinými právnickými osobami, které přispívají k poznávání a k upevňování hudebních kulturních tradic a k rozvoji hudby,
• propagační a publikační činností v oblasti hudby a hudebních kulturních tradic,
• poradenskou a informační činností pro umělce, veřejnost, obce a regiony, a
• osvětou a výchovou ke kulturnosti a toleranci v životě jednotlivce i společnosti
3. The object of activities of the Association is to gain knowledge about global, European, Czech and regional musical cultural traditions and develop these traditions, provide information on these traditions to the professional and lay public in the Czech Republic and abroad, and develop contacts (build “musical bridges”) between artists and supporters of chamber music, and between professional and amateur musicians without respect to their age, profession and nationality. The Association shall achieve this objective, in particular, through
• organizing and supporting educational programs and projects concerned with playing and teaching music, particularly chamber playing, under direction of top artists,
• organizing concerts, festivals, exhibitions, seminars, lectures, conferences and workshops in the area of music,
• cooperation with Czech and foreign cultural institutions, schools, societies and other legal entities that contribute to gaining knowledge of and strengthening musical cultural traditions and to development of music,
• promotional and publishing activities in the area of music and musical cultural traditions,
• advisory and informative activities for artists, general public, municipalities and regions, and
• awareness raising and education aimed at culture and tolerance in the lives of individuals and society
Článek II.
Členství ve sdružení
Article II.
Membership in the Association
1. Každý člen sdružení má právo účastnit se jeho činnosti, a to včetně té, která je určena výhradně pro členy sdružení. 1. Each member of the Association shall have the right to participate in its activities, including activities reserved exclusively for the members of the Association.
2. Každý člen je povinen řídit se ustanoveními stanov a rozhodnutími shromáždění členů sdružení. Členové přispívají osobním i věcným plněním k rozvoji činnosti sdružení a k dosažení jeho cílů. 2. Each member shall be obliged to comply with the provisions of the Constitution and decisions of the Assembly of Members of the Association. The members shall contribute to development of the activities of the Association and achievement of its objectives through their personal and material performances.
3. Členem sdružení se může stát fyzická i právnická osoba. Nikdo nesmí být ke členství ve sdružení nucen. Nikdo nemá nárok na přijetí za člena sdružení. 3. A member of the Association may be an individual or legal entity. Nobody may be forced to become a member of the Association. Nobody is entitled to become a member of the Association.
4. O přijetí za člena sdružení a o výši členského příspěvku rozhoduje na základě písemné přihlášky shromáždění členů sdružení. Členství vzniká po rozhodnutí shromáždění, a to dnem, kdy členský příspěvek osoby, o jejímž přijetí bylo rozhodnuto kladně, došel na účet nebo do pokladny sdružení. 4. The Assembly of Members of the Association shall make a decision on accepting a person as a member of the Association and on the amount of his membership fee on the basis of a written application. Membership shall arise after a decision of the Assembly, on the date when the membership fee of the person, on whose acceptance an affirmative decision has been made, is credited to the account or delivered to the treasurer of the Association.
5. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Členství zaniká dnem, kdy bylo členovo písemné oznámení o jeho vystoupení doručeno sdružení. 5. Each member may freely withdraw from the Association. Membership shall be terminated on the date when a written notice of withdrawal of the member is delivered to the Association.
6. Členství zaniká též dnem smrti fyzické osoby či zániku právnické osoby, která je členem sdružení. 6. Membership shall also be terminated on death of an individual or expiry of a legal entity that was a member of the Association.
7. Členství zaniká též vyloučením. Vyloučit člena lze jen z vážného důvodu, a to nejdříve jeden měsíc poté, co mu byla odeslána písemná výzva k nápravě stavu, který je důvodem vyloučení ze sdružení. 7. Membership shall also be terminated by expulsion. A member may be expelled only for material reasons, at the earliest one month after a written invitation is sent to this member to provide for a remedy of the state of affairs that is the reason for expulsion from the Association.
Článek III.
Orgány sdružení
Article III.
Bodies of the Association
1. Orgány sdružení jsou shromáždění členů sdružení (dále jen shromáždění), prezident, viceprezident a jednatel. Prezident, viceprezident a jednatel jsou volené orgány sdružení. Volí se na pět let. Shromáždění může rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení, a to dočasných nebo trvalých. 1. The Assembly of Members of the Association (hereinafter the Assembly), the President, the Vice-President and the Executive are the bodies of the Association. The President, Vice-President and Executive are the elected bodies of the Association. Their term of office is five years. The Assembly may resolve to establish other bodies of the Association, either temporary or permanent.
2. Za sdružení jedná a podepisuje prezident, viceprezident nebo jednatel sdružení. 2. The President, Vice-President or Executive of the Association shall act and sign documents for the Association.
3. Každý člen má právo účastnit se shromáždění a volit volené orgány sdružení. 3. Each member has the right to participate in the Assembly and vote on election of the elected bodies of the Association.
4. Shromáždění se svolává písemnými pozvánkami, a to nejméně jednou ročně. Pozvánka se odesílá každému členovi sdružení nejpozději tři týdny před termínem shromáždění. Shromáždění musí být též svoláno do jednoho měsíce poté, kdy o jeho svolání písemně požádaly nejméně dvě třetiny členů sdružení. 4. The Assembly shall convened by means of written invitations, at least once a year. An invitation shall be sent to each member of the Association at the latest three weeks prior to the date of the Assembly. The Assembly may also be convened within one month after at least two thirds of the members of the Association requested its convening in writing.
5. Shromáždění jako nejvyšší orgán sdružení
a) projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy (místopředsedy) sdružení o činnosti sdružení,
b) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta a jednatele,
c) rozhoduje o změnách stanov sdružení, o koncepci činnosti a o hospodaření sdružení,
d) rozhoduje o zřízení organizačních jednotek sdružení a o zřízení jiných subjektů k dosažení cílů sdružení,
e) rozhoduje o příspěvku členů,
f) rozhoduje o vyloučení ze sdružení,
g) rozhoduje o rozpuštění sdružení či jeho sloučení s jiným subjektem.
5. The Assembly, as the supreme body of the Association, shall
a) discuss and approve the annual report of the President (Vice-President) of the Association on activities of the Association,
b) elect and recall the President, Vice-President and Executive,
c) make decisions on amendments to the Constitution of the Association, on the plan of activities and on economic management of the Association,
d) make decisions on establishing organizational units of the Association and on establishing other entities to achieve the objectives of the Association,
e) make decisions on membership fees,
f) make decisions on expulsion from the Association,
g) make a decision on dissolution of the Association or its merger with another entity.
6. K usnášeníschopnosti shromáždění se vyžaduje, aby bylo vykázáno odeslání pozvánky všem členům sdružení a aby byly přítomny nejméně dvě třetiny členů sdružení. K rozhodnutí shromáždění se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů sdružení. Není-li rozhodnuto jinak, hlasuje se na shromáždění veřejným hlasováním. O jednání shromáždění se pořizuje protokol. O zastupování členů na shromáždění platí ustanovení obecně závazných právních předpisů. 6. The Assembly shall have the quorum if an invitation has been demonstrably sent to all members of the Association and at least two thirds of the members of the Association are present. A decision of the Assembly shall require the consent of a majority of the members of the Association present. Unless resolved otherwise, vote shall be taken at the Assembly in public. Minutes shall be drawn up on the proceedings of the Assembly. Representation of members at the Assembly is subject to the provisions of the generally binding regulations.
7. Prezident a viceprezident svolávají shromáždění, předkládají mu výroční zprávu o činnosti sdružení a zpravidla řídí jeho jednání. 7. The President and Vice-President shall convene the Assembly, submit an annual report on activities of the Association to the Assembly and, as a rule, conduct its proceedings.
8. Prezident a viceprezident rozhodují o otázkách běžné činnosti sdružení a řídí jeho činnost v době mezi shromážděními. 8. The President and Vice-President shall make decisions on usual activities of the Association and direct its activities in the period between Assemblies.
9. Jednatel vede evidenci členů sdružení a zajišťuje administrativu sdružení; protokoluje též jednání shromáždění. 9. The Executive shall keep records of the members of the Association and provide for administration of the Association; he shall also draw up minutes of the Assemblies.
Článek IV.
Zásady hospodaření sdružení
Article IV.
Principles of Economic Management of the Association
Při svém hospodaření se sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy. Účetním obdobím je kalendářní rok. In its economic management, the Association shall be governed by the generally binding regulations. The accounting period shall correspond to a calendar year.
Příjmy sdružení jsou zejména příspěvky členů, dary, dotace, granty apod., případně výnosy z činnosti sdružení nebo z činnosti subjektů, které sdružení k dosažení svých cílů zřídilo. Income of the Association shall include, in particular, membership fees, donations, subsidies, grants, etc. and also revenues from activities of the association or activities of the entities established by the Association to achieve its objectives, as appropriate.
Článek V.
Společná a závěrečná ustanovení
Article V.
Joint and Concluding Provisions
1. Záležitosti sdružení, které neupravují tyto stanovy, se řídí obecně závaznými právními předpisy. 1. The matters of the Association that are not regulated by this Constitution shall be governed by the generally binding regulations.
2. Tyto stanovy jsou přílohou návrhu na registraci sdružení příslušným orgánem veřejné správy. 2. This Constitution shall be enclosed with the application for registration of the Association by the competent public administrative body.
3. Každý člen sdružení má právo vyžádat si od sdružení kopii vyhotovení stanov s vyznačením dne registrace sdružení. 3. Each member of the Association is entitled to request that the Association provide him with a copy of the Constitution including specification of the date of registration of the Association.
4. Každou změnu stanov oznámí předseda sdružení příslušnému orgánu veřejné správy, a to do patnácti dnů ode dne jejího schválení shromážděním. 4. The President shall notify the competent public administrative body of each amendment to the Constitution within fifteen days of its approval by the Association.
5. Každý člen sdružení obdrží kopii vyhotovení každé změny stanov s vyznačením skutečnosti, že změna stanov byla vzata na vědomí příslušným orgánem veřejné správy 5. Each members of the Association shall receive a copy of each amendment to the Constitution including statement that the amendment has been acknowledged by the competent public administrative body.